תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

בראשית מברכים

ה"ר בנימין עזריה 

5:54

6:49

8:00

8:57

5:19

6:55

יוצר אופן זולת

5:34

6:45

נח

החבר ר' יוסף הלברשטט נ"י

5:46

6:41

8:00

8:59

5:11

6:47

 

5:26

6:37

לך לך

ה"ר לוי ורדונר נ"י

לע"נ בנו דניאל שלמה ז"ל

5:39

6:34

8:05

9:01

5:04

6:41

 

5:19

6:31

וירא

ה"ר שמואל מייברג ני

4:33

5:28

7:05

8:03

3:58

5:35

 

4:13

5:25

חיי שרה מברכים

ה"ר משה יהודה רוזנווסר נ"י

4:28

5:23

7:10

8:06

3:53

5:30

 

4:08

5:20

תולדות

מורה מורינו הרב שליט"א

4:24

5:19

7:10

8:09

3:49

5:27

 

4:04

5:17

ויצא

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י

4:21

5:16

7:15

8:13

3:46

5:25

 

4:01

5:15

וישלח

ה"ר דוד יצחק פקטר נ"י

4:20

5:15

7:20

8:17

3:45

5:24

 

4:00

5:14

חנוכה

 

 

5:45

7:00

8:20-8:24

 

 

 

 

 

וישב  חנוכה מברכים

הר בנימין קוטלר נ"י

הדלקת נרות חנוכה

4:15

5:15

7:20

8:21 

 3:45

 5:12

 יוצר מאורה זולת 

 4:00

 5:15

מקץ 

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל

וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

 

4:22

5:17

7:30

8:25

3:47

5:27

 

4:02

5:17

י' בטבת

 

 

 

7:00

8:28

4:05

5:03

 סליחות

 

סיום הצום

5:09

ויגש

הר בנימין עזריה נ"י

4:05 

5:03 

7:30

8:28 

3:50

 5:30

 

 4:05

5:20 

ויחי

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י

4:29

5:24

7:35

8:31

3:54

5:34

 

4:09

5:24

שמות מברכים

 ה"ר בנימין עזריה נ"י

4:34

5:29

7:35

8:34

3:59

5:39

 

4:14

5:29