פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דראש השנה

ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 6:33 7:23 6:15 תקיעות 9:40~ 5:55 ואח"כ תשליך

6:13
ב' דראש השנה מורה מורינו הרב שליט"א
מה טובו 7:21 6:15 תקיעות 10:00~ 6:10 7:22
לא לפני 7:23

7:22

צום גדליה


5:55 באהל עדינה 8:52 6:00 7:08

מוצאי צום 7:11

וילך שובה

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:16 7:11 7:50 8:53 5:51 7:27 יוצר אופן זולת 6:06 7:17
יום כיפור ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י

1:30

כל נדרי 6:21 ערבית 7:11

אדון עולם 6:20 המלך 7:00

הוצאה 11:10  קדיש מוסף 12:05

מנחה 3:15 נעילה 5:20

7:00

פיוטים וסליחות

6:01 7:11
האזינו ה"ר ברוך היינמן נ"י 6:07 7:02 8:00 8:54 5:42 7:17
5:57 7:07
יו"ט ראשון של סוכות ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 6:14 6:59 7:55 8:54 6:14 7:05 יוצר אופן זולת קרובות 5:54 7:05
חוהמ"ס


7:45 8:54-8:55 6:15 אחרי השיעור

שבת חוהמ"ס

ה"ר יצחק גבריאל פרוינד נ"י 5:58 6:53 7:55 8:55 5:33 7:08 יוצר זולת 5:48 6:58

הושענא רבה
7:40 8:55 6:05שמחת תורה

ה"ר אריה קאהן נ"י 6:05 6:50 7:30 8:55 חצות 12:27 5:35 ואח"כ הקפות 6:56 יוצר אופן זולת גשם 5:45 6:56

בראשית מברכין


5:59 6:54 8:00 8:56 5:24 7:00 יוצר אופן זולת 5:39 6:50